Dovolte mi, abych Vás  informovala o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje a jaká máte práva.

Vaše osobní údaje zpracováme podle Zásad ochrany osobních údajů, které jsou podrobně popsány níže, a dle nařízení GDPR.

Kdo je správce?

Mgr. Miroslava Horáková,  IČO 06475299, Zahradní 1162, 68301 Rousínov,  zapsaná v živnostenském rejstříku Městským úřadem Vyškov, která provozuje webové stránky www.cestouzmeny.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 605 807 432, e-mailu miroslava@cestouzmeny.cz

Pro které účely osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní potřebné pro vyřízení objednávky:

Jméno, příjmení, adresa, e-mail (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dále pak dle zákonné lhůty.

Pro účely poradenských služeb  (Informace, které od Vás získávám v rámci poradenských služeb a rozvojových seminářů)

V rámci svých poradenských služeb se Vám věnuji v oblasti Vašeho sebepoznání, Vašich vztahů, práce a oblasti psychického rozvoje. V této oblasti mi poskytujete o sobě informace. Sdílení těchto informací však není z Vaší strany nutné ani povinné a je plně na vašem dobrovolném uvážení, jaké  údaje mi o sobě sdělíte. Tyto údaje slouží k naplnění účelu mých služeb a nejsou určeny k dalšímu zpracování. V případě osobních konzultací, během kterých se mnou sdílíte dobrovolně osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány. Zachovávám maximální diskrétnost. V případě vypracování numerologických rozborů tyto rozbory vypracovávám anonymně (jen pod křestním jménem) a zasílám Vám je na Váš e-mail. O všech informacích, které se o Vás dozvím, zachovávám mlčenlivost a řídím se etickým kodexem.

V těchto výše uvedených případech kurzů, konzultací a i veškeré Vaší případné další komunikace se mnou i mimo kurzy a konzultace považuji vaše dobrovolné sdělení osobních údajů za souhlas s jejich zpracováním.

V případě vašich sdělení  údajů telefonicky nebo jinak údaje nijak nenahrávám ani nezaznamenávám. Pokud se mi rozhodnete svoje  osobní údaje sami sdělit emailem nebo jinak písemně (například když se mě ptáte na řešení nějakého svého problému), vyhrazuji si právo tyto emaily ponechat ve své emailové schránce nebo archivu pošty, kterou pravidelně promazávám. Stejně jako další e-mailovou korespondenci s Vámi týkající se poradenských služeb. Pokud však požádáte o jejich smazání nebo likvidaci, tak je smažu.

Fotografie a video záznamy ze seminářů
Na některých mých živých akcích – školeních, seminářích, … pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět.

Cookies

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Na našem webu je využíváme jen v případě, že využijete e-shop a nebo se zaregistrujete jako pravidelný zákazník. Pak se do našeho systému ukládá vaše IP adresa. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: miroslava@cestouzmeny.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechchci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Osobní data jsou chráněna pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Využívám technická a organizační opatření, která zamezují zneužití nebo zničení osobních údajů.

Dovoluji si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:
Wedos, WordPress

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GPDR, a tedy že: zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu; splňuji informační povinnost; plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Tento text Zásady ochrany osobních údajů vstupuje v platnost 25. 5. 2018