Narození dítěte představuje pro každou rodinu velkou životní změnu, která vede k přeskládání hodnot a změně v dosavadním způsobu života. Tato změna se dotýká jak „novopečených“ maminek, tak i tatínků. Je ale nutno konstatovat, že ženy čelí ve srovnání s muži v této životní situaci větším výzvám. Procházejí významnými biologickými změnami v souvislosti s těhotenstvím a následným porodem, ke kterým se přidávají i změny v oblasti sociální.

Pro mnohé ženy je přechod z „bezdětného“ života na mateřskou dovolenou radostným a naplněným obdobím, které však přináší i výzvy a některé náročné okamžiky. Pro ženu nastává životní období, které od ní očekává zcela jiné kompetence, než na které byla doposud zvyklá, např. pečující chování, rozvoj intuice a trpělivosti a dočasné omezení možností naplňování vlastních potřeb ve prospěch dítěte.

Stejně tak, jak může být pro mnohé ženy náročný vstup do období rodičovské dovolené, může být i výzvou proces opačný – a tím je návrat po mateřské dovolené zpět do zaměstnání. V čem jsou specifika této situace a jak se lze na tuto situaci dobře připravit? Podívejme se na danou situaci z pohledu všech zúčastněných stran, a to jak samotné ženy, jejího dítěte, tak i stávajícího zaměstnavatele:

  • Na straně dítěte je velmi důležité, aby pro něj bylo zajištěna v době, kdy maminka nastupuje zpět do práce, kvalitní péče (např. v podobě vhodné školky). Velmi důležitá je i zralost a připravenost dítěte na školku, což může posoudit jak sama matka, tak se může poradit i s odborníkem. Posouzením připravenosti dítěte pro dětský kolektiv se předejde případným adaptačním obtížím, které mohou vést k jeho vyšší nemocnosti nebo případným emocionálním problémům. Když žena vidí, že je dítě šťastné a v pořádku i bez její přítomnosti, snáze se jí vrací zpět do pracovního procesu.

  • Na straně ženy je velmi důležité, aby po celou dobu své rodičovské dovolené zůstala v kontaktu se svojí prací či oborem. Ať už se jedná o menší spolupráci např. formou dohody nebo kratšího pracovního úvazku se zaměstnavatelem nebo o ochotu sledovat trendy v oboru, vzdělávat se a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti související s oblastí práce. Všechny tyto aktivity mohou ženu do budoucna podpořit v oblasti udržení sebevědomí týkajícího se pracovní oblasti. Důležité je také, aby si žena vyjasnila změnu situace související s nástupem do práce se svým partnerem (např. jak si rozdělí každodenní péči o dítě, kdo zajistí hlídání dítěte v případě nemoci, kdo bude pravidelně zajišťovat doprovod dítěte do školky) tak, aby vše fungovalo ke spokojenosti obou.

  • V oblasti zaměstnavatele je potřeba si domluvit si se zaměstnavatelem velikost úvazku (je vhodné se zpočátku vracet se na zkrácený úvazek), vyjasnit si s ním vzájemné očekávání a představy, event. probrat, co je aktuálně v zaměstnání nového. Ze strany zaměstnavatele je potřeba, aby si uvědomil, že žena po rodičovské dovolené potřebuje prostor a čas na postupnou adaptaci, mnohdy i k tomu, aby si osvěžila pracovní návyky. Proto je vhodné jí v případě potřeby dopřát prostor postupně si zvyknout na novou životní situaci, např. v podobě postupného zapojování do jednotlivých pracovních aktivit nebo zvyšování náročnosti pracovních úkolů. Zároveň je vhodné i zohlednit, že žena potřebuje i určitou míru flexibility pro to, aby sladila požadavky profesního a rodinného života.

Přechod zpět do zaměstnání je pro ženu obdobím, které na ni klade nemalé nároky. Je proto vhodné, aby žena sama sobě dopřála čas na to zvyknout si na nový režim a nechala proběhnout adaptační proces jak u sebe, tak u dítěte nebo v rámci celé rodiny.

Zkušenosti ukazují, že vyjde-li zaměstnavatel ženě po rodičovské dovolené vstříc, aby se mohla postupně a dle svých možností zařadit do pracovního procesu, získá loajálního a svědomitého zaměstnance.

Kromě toho žena po rodičovské dovolené disponuje řadou nových dovedností a schopností, které mohla rozvinout právě v souvislosti s mateřstvím. Tím je např. dobrý time-management, flexibilita, odolnost, schopnost nadhledu, prohloubené sebepoznání a dobré komunikační dovednosti, které lze v budoucnu efektivně využít i v oblasti práce. Stručně lze shrnout, že to, v čem se žena zdokonalila v období péče o děti, může velmi dobře zúročit i ve svém zaměstnání.